Genotyp

Termin ten został wprowadzony przez W.L. Johannsena w 1909 roku. Genotyp jest określany jako całość genów organizmu, które warunkują powstawanie i wykształcanie przez nowego osobnika cech dziedzicznych po rodzicach. Jest on systemem, w skład którego wchodzą pary alleli, czyli tych samych wersji genu, które można oznaczyć przykładowo symbolami: aa, AA – homozygoty; Aa – heterozygota. Jedne z cech są dominujące, inne recesywne. Allel recesywny w obecności allelu dominującego nie jest ujawniany, co sprawia, że fenotyp osoby jest wyznaczany przez dominującą formę genu. Gdy litery zapisu mają taką samą wielkość, żaden z alleli nie dominuje. Dodatkowo allele tego samego genu różnią się jedynie pojedynczymi nukleotydami, co określa się mianem polimorfizmów, które warunkują występowanie różnic między osobnikami tej samej populacji, ponieważ w wyniku obecności polimorfizmów kodowane są inne białka o zmienionych funkcjach, co odbija się na funkcjonowaniu całego organizmu. Dlatego rozróżniamy kolor oczu, włosów, skóry, czy sylwetkę ciała.


Każdy człowiek ma inny genotyp, z wyjątkiem bliźniąt jednojajowych, które posiadają taki sam zestaw genów, ponieważ wykształciły się z jednej zapłodnionej komórki jajowej, która uległa podziałowi, z której następnie rozwinęły się dwa osobne organizmy.

Z pojęciem genotypu ściśle koreluje fenotyp, który określa cechy zewnętrzne organizmu widoczne gołym okiem, na które wpływ ma środowisko w jakim przebywa i dorasta organizm. Stanowi on swoisty zespół cech anatomicznych, fizjologicznych, morfologicznych i biochemicznych organizmu, wykształconych w okresie rozwoju i modyfikowanych przez warunki środowiskowe.

Pomimo bardzo podobnego fenotypu (np. wyglądu) miedzy dwiema osobami mogą występować różnice w ich genotypie. Również osoby o zbliżonym genotypie mogą mieć całkiem inny fenotyp.
Genotyp danej osoby różni się nieznacznie od swojej sekwencji genów. Sekwencja genów jest absolutną miarą kompozycji bazowej jednostki lub przedstawiciela gatunku bądź grupy.

Dla kogo